วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

         "โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ที่ดีมีคุณภาพ จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาภาคบังคับได้ตามมาตรฐานการศึกษา มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูและบุคลากรปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ  และชุมชนมีส่วนร่วม"

ปญญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต

(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)