พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

       1.    จัดการศึกษา  ระดับปฐมวัย( อนุบาล 1 - อนุบาล 2 ) และการศึกษา ภาคบังคับให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนดและมาตรฐานการศึกษาชาติ

       2.    พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

       3.    ประสานชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ให้มีส่วนร่วมสนับสนุน  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

       4.    บริหารงานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไปให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม ระเบียบ  กฎหมาย แนวปฏิบัติและวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดีเพื่อให้มีคุณภาพมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายขององค์กร

       5.    จัดและดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์

          1.   ผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   มีค่าเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ  ( ONET ) ในวิชา ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  ภาษาอังกฤษ   เพิ่มขึ้นจาก  ปีการศึกษา 2558   ไม่น้อยกว่า  3 
          2.   ผู้เรียนในระดับปฐมวัยทุกคนได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ
          3.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ทุกคน  อ่านภาษาไทยออก เขียนได้อย่างถูกต้อง  และคิดเลขเป็น
          4.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน  อ่าน  เขียนภาษาไทยได้คล่อง   คิดเลขคล่อง และมีทักษะ การคิดขั้นพื้นฐาน
          5.   ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดและดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
          6.   โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานจากการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา ( องค์การมหาชน ) ตลอดจนการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
          7.   นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกในความเป็นไทย   มีจิตสาธารณะ ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง และมีคุณภาพสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงเรียน
          8.   ประชากรวัยเรียน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา   สามารถศึกษาเรียนรู้จากสื่อ  แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนได้อย่างมีคุณภาพ
          9.   ลดอัตราการออกกลางคัน ให้เหลือร้อยละ 1 
         10. เพิ่มอัตราการศึกษาต่อในระดับชั้น  ม.4  จากร้อยละ  80  เป็นร้อยละ  90  
         11. นักเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและสังคมพหุวัฒนธรรม