กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุชาติ อนุสรณ์
ครูชำนาญการ

นางยุวดี หลาวทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชุติกาญจน์ รังษี
ครูชำนาญการ

นางรัชนี มั่งคั่ง
ครู