กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางณัฐณิชา พลภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสามารถ เชื่อมกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน
ครู