กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปริญญา ภูมิสูง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิเรืองรอง รัตนพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวสันต์ รังไสย์
พนักงานราชการ