กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางอนงค์นาถ ผ่องฉาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายจำนงค์ ศรีกะชา
ครูชำนาญการพิเศษ