กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุริศักดิ์ ศรีจักร
ครูชำนาญการ

นายพงศ์สันต์ ทรงสีสด
ครูชำนาญการ