ประถมศึกษา

นางกัญญาณัฐ คำทับ
ครู

นางโสมสกาว เงาศรี
ครู