บุคลากรทางการศึกษา

นางสุภาดา พงษ์วัน
ครูธุรการ

นายสมพร คุณวันดี
นักการภารโรง

นายพิสัย มะลิพันธ์
นักการภารโรง