กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวเนตรนภา แพงอก
ครูชำนาญการพิเศษ

นางภาวนา พันธ์นา
ครูชำนาญการ

นางสาวรวิวรรณ กลางดวง
ครูอัตราจ้าง