ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ความเป็นมา (ประวัติโรงเรียน)
             โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140 บนเนื้อที่ 28 ไร่  2 งาน 74 ตารางวา  แต่เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลปรือใหญ่ 2 (บ้านปรือใหญ่)  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27  กันยายน 2480  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านปรือใหญ่เป็นสถานที่เรียน  มีนักเรียน  105 คน  ครู 2 คน มีนายดี ทองแพรว  ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ปี พ.ศ. 2487 นายสฤษดิ์ ทองแพรว  ครูใหญ่พร้อมด้วยคณะครูผู้ปกครองกำนันและผู้ใหญ่บ้านบ้านปรือใหญ่บ้านตาเบ๊าะเกษ ได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นบนที่ดินวัดร้างอยู่ด้านทิศเหนือบ้านตาเบ๊าะ หมู่ที่ 3 ตำบลปรือใหญ่จนแล้วเสร็จจึงแยกเป็นเอกเทศย้ายมาเรียน ที่โรงเรียนแห่งใหม่และได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 อยู่ได้ 9 ปี จนกระทั่งพ.ศ. 2503 อาคารเรียนชำรุดพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงย้ายกลับไปอาศัยศาลาวัดบ้านปรือใหญ่เป็นสถานที่เรียนอีกครั้งหนึ่ง
              วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ซ ใต้ถุนสูง นายถึง ทิพย์ศร ครูใหญ่ นายลิม คำพินิจผู้ใหญ่บ้าน  บ้านปรือใหญ่ หมู่ที่ 1 นายพันธ์ สุดสังข์  ผู้ใหญ่บ้านตาเบ๊าะเกษ  หมู่ที่ 3  พร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองทั้ง 2หมู่บ้านได้ร่วมกันจัดหาสถานที่สำหรับก่อสร้างอาคารเรียน ได้ที่ดินอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านปรือใหญ่ เป็นที่ตั้งของโรงเรียน  สร้างจนแล้วเสร็จในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504  นายยอด อ่อนโอภาส นายอำเภอขุขันธ์เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนชื่อโรงเรียนบ้านปรือใหญ่  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นมา
             พ.ศ. 2509 นายถึง ทิพย์ศร  ครูใหญ่ ลาออก  นายเขื่อง  สรรศรี  ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน
             พ.ศ. 2511 นายเขื่อง สรรศรี  ครูใหญ่ย้ายไปที่อื่น  นายชุบ  จันทชิต  ย้ายมาเป็นครูใหญ่แทน
             พ.ศ. 2519 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนการศึกษาประชาบาลไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
             พ.ศ. 2521 กระทรวงศึกษาธิการได้เปลี่ยนหลักสูตรประถมศึกษาพ.ศ.  2503 มาใช้หลักสูตรประถมศึกษา พ.ศ. 2521 เป็นการศึกษาภาคบังคับ 6 ปี  โรงเรียนจึงได้เปิดสอนจากชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อยมา
             พ.ศ. 2523 องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้โอนการศึกษาระดับประถมศึกษาไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
             พ.ศ. 2526 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (กศ.พช.)
             พ.ศ. 2527 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา (เด็กเล็ก) และนายชุบ  จันทชิต  ครูใหญ่ได้ขอย้ายโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนตำแหน่งนิติกรประจำสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
             วันที่  8 พฤษภาคม พ.ศ. 2528  นายทองใบ บุญต่อ  ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
             วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.  2531 โรงเรียนได้รับโล่เกียรติยศโรงเรียนดีเด่นอันดับ 2 ของอำเภอขุขันธ์และในวันที่ 26 มกราคม 2531 โรงเรียนได้รับเกียรติคุณบัตรจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (กศ.พช. )ดีเด่น
             วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2532 นายทองใบ บุญต่อ  อาจารย์ใหญ่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ลำดับที่ 3 และนางสาวอารีย์ เจริญสุข อาจารย์ 1 ระดับ 3 ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดีเด่น ลำดับที่ 1 ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุขันธ์
             พ.ศ. 2533 โรงเรียนเปลี่ยนการใช้หลักสูตรมาใช้หลักสูตรประถมศึกษาพ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.  2533)
             พ.ศ. 2533 นายภูธร  บัวสะบาน  อาจารย์ 1 ระดับ 5 ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดนตรีไทยดีเด่น ลำดับที่ 1 ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอขุขันธ์
             พ.ศ. 2534 นายทองใบ  บุญต่อ  อาจารย์ใหญ่ ย้าย นายบัวกัณฑ์ วิลามาศ  ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่รักษาการในตำแหน่งได้ย้ายอีก  วันที่ 30 กรกฎาคม 2534 นายพงษ์สิทธิ์  สิตะพงษ์  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
             พ.ศ. 2535 นายวิจิตร  ยอดโพธิ์  ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
             พ.ศ. 2536 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา 2 ปี (อนุบาลศึกษาปีที่ 1และ 2) และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม. 1-3)  ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษา
             พ.ศ. 2540  นายวิจิตร  ยอดโพธิ์  ได้รับเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ระดับ 8 และโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษา
             พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำโครงการโรงเรียนสีขาว
             พ.ศ. 2543  โรงเรียนได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และดำเนินการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก
             วันที่ 23 – 25  มิถุนายน พ.ศ. 2546 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง
             วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 ทำให้มีการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการใหม่ มีผลให้โรงเรียนต้องไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัตินี้
             วันที่ 26 – 28 มิถุนายน พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ
             วันที่ 30  สิงหาคม  - 1 กันยายน พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม โดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ผลการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐาน
             วันที่ 30  กันยายน  2556  นายวิจิตร  ยอดโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ เกษียณอายุราชการ
             วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556  นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์  ได้รับการแต่งตั้งและย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ (เดิมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาทกวางขาว)
             ปีงบประมาณ  2556  โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีศรีตำบล
             ปีการศึกษา 2556  เด็กชายผดุงเดช ภูอ่างทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทาน ประเภทเด็กพิเศษเรียนร่วม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 63
             ปีการศึกษา 2557  โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีอายุครบรอบ 77 ปี ในวันที่ 27 กันยายน 2557 ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและระดมทุนสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันออก และด้านทิศเหนือสำเร็จเสร็จสิ้น
             ปีการศึกษา  2558  โรงเรียนได้รับการรับรองเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
             โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” รอบที่สอง รับรองปีการศึกษา 2558-2560 ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

              ปีงบประมาณ 2559  ได้รับจัดสรรอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 12 ห้องเรียน (ชั้นบน 6 ห้อง ชั้นล่าง 6 ห้อง) งบประมาณ 5,600,000 บาทและได้รับงบประมาณปรับปรุงบ้านพักครู งบประมาณ 200,000 บาท
              ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าโครงการโรงเรียนประชารัฐ
                           เข้าร่วมดำเนินการตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ รุ่นที่ 2 
                           ผ่านการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล
             
ปีการศึกษา 2560 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน ให้ดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอน จำนวนเงิน 440,000 บาท และรับสื่อมัลติมีเดียทรูปลูกปัญญา จากบริษัททรูคอปเปอเรชั่นฯ จำนวน 21 ชุด ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ 
              ในปี 2560 เป็นปีที่โรงเรียนบ้านปรือใหญ่มีอายุครบ 80 ปี ชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน จึงได้สร้างโรงอาหารขนาด 300 ที่นั่งเพื่อเป็นอนุสรณ์ มูลค่าประมาณ 1,500,000 บาท  

                      นางสาวจิราวดี บำรุงวัตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับ "รางวัลพระราชทาน" ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขนาดเล็ก              
                     เด็กชายณัฐพงศ์ รสหอม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การเล่านิทาน ประเภทเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67

              ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล "หนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ" 
                       โรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” รอบที่สาม รับรองปีการศึกษา 2561-2565 ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
              ปีการศึกษา 2562  นางสมพร  พรหมมาดวง ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมกรรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ" ประจำปี 2563 และคณะครูได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 เนื่องในวันครูประจำปี 2563 ดังนี้
                        1) โรงเรียนบ้านปรือใหญ่  สถานศึกษาดีเด่น
                        2) นางสาวศิริรัตน์ บุตะเคียน  ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
                        3) นางบุษริยา พุทธวงค์  ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                        4) นางณัฐณิชา พลภักดี  ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                        5) นางอนงค์นาถ ผ่องฉาย  ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
                        6) นายสุริศักดิ์ ศรีจักร  ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
                        7) นางภาวนา พันธ์นา  ครูผู้สอนดีเด่น กลุุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
                        8) นางปราณี ธรรมนิยม  ครูผู้สอนดีเด่น กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน               

              ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านปรือใหญ่ เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 และหลักสูตรสถานศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2562 มีนักเรียนทั้งสิ้น 550 คน มีครูประจำการ 28 คน พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว 4 คน