คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑. นายวิลัย รสหอม                ประธานกรรมการ
๒. นายชัชวาลย์ นรินทร์           กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
๓. นายปริญญา ภูมิสูง             กรรมการผู้แทนครู
๔. นายเตียง คำพินิจ               กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
๕. นายพันตรี สิทธิศร              กรรมการผู้ทรงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. นายสวิง รสหอม                 กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
๗. พระครูสุวรรณอุทัยดิตถ์        กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
๘. พระครูโสตถิขันธคุณ           กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือองค์กรศาสนา
๙. นายสุวิช ลานตวน               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๐. นายวิโรจน์ สุดสังข์            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๑. นายสุจินต์ จินดาศรี            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๒. นายเสริมศักดิ์ สุระมิตร        กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ
๑๓. นายอินทร์ พันธ์จันทร์         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นายตี มะลิพันธ์                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์      กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการที่ปรึกษา

๑) พระครูประภัศร์สุตาลังการ       เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์
๒) นายมัน คำพินิจ                    อดีตกำนันตำบลปรือใหญ่
๓) นายสุทา คำพินิจ                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปรือใหญ่
๔) นายสุวิทย์ คำพินิจ                ส.อบต.บ้านปรือใหญ่
๕) นายวิรัตน์ ม่วงอ่อน                ส.อบต.บ้านปรือใหญ่
๖) นายวิน คำพินิจ                     ส.อบต.บ้านทุ่งชัย
๗) นางมัณฑนา สมคณะ             ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุ่งชัย
๘) นางอลิสา รสหอม                 ส.อบต.บ้านตาเบ๊าะ
๙) นายสุจิน แพงอก                  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตาเบ๊าะ
๑๐) นายสวอน ลานตวน              ส.อบต.บ้านเกษนาค้อ
๑๑) นางอาราดี แก้วคุณ              ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกษนาค้อ
๑๒) นายทนงศักดิ์ ขอมอบกลาง    ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเกษนาค้อ
๑๓) นายวงค์พลอย กลำเงิน         ส.อบต.บ้านเกษนาค้อ
๑๔) นายหาร ธรรมพร                พรส.ตำบลปรือใหญ่
๑๕) นายลักษ์ ธรรมพร               พรส.ตำบลปรือใหญ่
๑๖) นายเอกสิทธิ์ พวนทอง         พรส.ตำบลปรือใหญ่

 
คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

      คณะกรรมการที่ปรึกษ
           ๑) นายเอกภักดิ์  วังคะพันธ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรือใหญ่
           ๒) นายสุชาติ  อนุสรณ์   ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ
           ๓) นายสิทธนศักดิ์  พงษ์วัน  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
           ๔) นางสาวเนตรนภา  แพงอก  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
           ๕) นายสามารถ  เชื่อมกลาง  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

   ๑)  ประธานนักเรียน  นายภูเบศ  รสหอม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ให้มีหน้าที่  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนักเรียน  ควบคุมรับผิดชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียน  เสนอมติที่ประชุมของคณะกรรมการนักเรียนต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา

     ๒)  รองประธานนักเรียน
          ๒.๑  นายพงษ์วรรณ  พันจิม   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
          ๒.๒  นางสาววิระญา  ปรือปรัก   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ให้มีหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานนักเรียนเมื่อประธานไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ประธานนักเรียนตามสมควรแก่กรณี

     ๓)  เลขานุการ  นางสาวจรรยมณฑน์  สมบูรณ์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑   
ให้มีหน้าที่  จัดทำบันทึกและรายงานการประชุม  เก็บรักษาเอกสารของคณะกรรมการนักเรียน  เตรียมสถานที่ที่ใช้ในการประชุม

     ๔)  เหรัญญิก  นางสาวชลนิภา  สินปรุ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒        
ให้มีหน้าที่  จัดทำบัญชีรับ – จ่าย การใช้เงินของคณะกรรมการนักเรียน  เก็บรักษาเอกสารทางการเงิน  ใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องเรียบร้อยมิให้สูญหาย 

     ๕)  ฝ่ายวิชาการ  นางสาวพิชญา  สุ่มมาตย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒   
ให้มีหน้าที่  ดูแล ช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักเรียนในโรงเรียน  จัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ งานวิชาการตามโอกาสต่างๆ  ประสานงานกับครูฝ่ายวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของโรงเรียน

      ๖)  ฝ่ายอาคารสถานที่  นายเรืองฤทธิ์  แก้วน้อย   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑  
ให้มีหน้าที่  ดูแล ชักชวน  รณรงค์ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน  ตรวจและรายงานความสะอาดประจำวัน  หน้าเสาธง  จัดสถานที่เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรม

      ๗)  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  นางสาวพิกุล  รสหอม    นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ให้มีหน้าที่  จัดกิจกรรมไหว้ครู  กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  และกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่างๆของโรงเรียน  หรือกิจกรรมอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะครู

      ๘)  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  นางสาวอรวรา  รสหอม   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ให้มีหน้าที่  ประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินงานของคณะกรรมการนักเรียนให้นักเรียนได้รับทราบโดยทั่วกัน 

    ๙)  ฝ่ายสารวัตรนักเรียน  นายณัฐพงษ์  รสหอม  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑
ให้มีหน้าที่  ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าแถวทำกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน  ติดตามสอดส่องดูแล  ตักเตือน  นักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เรียบร้อย  หนีเรียนและมาสาย  รายงานผลการทำงานให้คณะกรรมการที่ปรึกษาได้ทราบ

    ๑๐)  ฝ่ายอนามัย นางสาววาทินี  คำพินิจ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ให้มีหน้าที่  จัดบริการน้ำดื่ม น้ำใช้  ดูแลรักษาความสะอาดห้องพยาบาล  ตรวจสุขภาพนักเรียน  ตรวจความสะอาดของห้องน้ำ  ร่วมกับครูฝ่ายอนามัยดูแลและให้บริการนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพ  รายงานผลการทำงานและรายงานต่อคณะครูที่ปรึกษาและแจ้งให้นักเรียนทราบต่อไป

    ๑๑)  ฝ่ายปฏิคม  นางสาวปวริศรา  นรินทร์   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒
ให้มีหน้าที่  ทำหน้าที่ที่เกี่ยวกับการต้อนรับทั่วไป