กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางเขมิกา ศรีอินทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางบุษริยา พุทธวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวฐาปัจภรณ์ โสดาธาตุ
ครูผู้ช่วย