คณะผู้บริหาร

นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภานุวัฒน์ บุตะมี