กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมพร พรหมมาดวง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางปราณี ธรรมนิยม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางชนกพร แพงศรี
ครู

นางสาวศิริรัตน์ บุตะเคียน
ครู